Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Maavara kaevandamine ja uurimine

Juhtumid

  • KÕK esindas Läänemaa omavalitsust kohtus kaevandamislubade väljastamise küsimuses (2017-2018)

KÕK nõustas 2017-2018 kohalikku omavalitsust (KOV), kes keeldus andmast nõusolekut kahe kõrvutipaikneva turbakaevanduse jaoks uute kaevandamislubade väljastamiseks. Et turbamaardla ümbruse joogivee kvaliteet on kehv, peab KOV vajalikuks enne uute lubade väljastamiseks nõusoleku andmist teha täpsemad uuringud. KÕK esindas KOVi kohtuvaidluses. Klienti nõustasid KÕKist juristid Merlyn Mannov ja Siim Vahtrus.

  • KÕK nõustas maaomanikke seoses väljastatud kaevandamisloaga (2016-2018)

KÕK nõustas Raplamaal asuva turbatootmisala läheduses elavaid maaomanikke väljastatud kaevandamisloa küsimuses. Nimelt oli kaevandajale väljastatud kaevandamisluba, kuigi mõõtmistulemused viitasid, et kaevandamisest tekkiv müra võib norme ületada. Kaevandamisloas aga müra leevendamiseks konkreetseid lisatingimusi ei kehtestatud, vaid oli piirdutud nõudega kaebuste korral mõõtmisi teha. KÕK esindas maaomanikke nii loa- kui ka kohtumenetluses. Klienti nõustas KÕKist jurist Siim Vahtrus. 
  • KÕK nõustas kohalikku kodanikuühendust kavandatava turbatootmisala keskkonnamõju hindamise küsimuses (2016-2018)
KÕK nõustas Harjumaal tegutsevat kohalikku ühendust, kes esindas Kodasoole kavandatava turbatootmisala  läheduses elavate inimeste huve. Kohalikele elanikele valmistas muret kaevandamisega kaasneva turbaala kuivendamise võimalik mõju nende joogivee hulgale ja kvaliteedile ning vee-erikasutusloa andmisele eelnenud keskkonnamõju hindamise puudused. KÕK esindas kohalikku kogukonda halduskohtus, kus taotlesime vee-erikasutusloa tühistamist.  Klienti nõustas KÕKist jurist Siim Vahtrus.

Analüüsid

Juhendmaterjalid

Seisukohad õigusloomes

Keskkonnaõiguse uudiskirja artiklid