Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Maapõu


Kaevandamine on ühelt poolt küll vajalik maavarade hankimiseks, ent sellel on oluline negatiivne mõju nii lähikonnas elavate inimeste heaolule kui looduskeskkonnale. Seetõttu on tähtis, et kaevandamist lubavad otsused oleksid tehtud hoolega erinevaid huve kaaludes.

KÕK on leidnud, et praktikas ei arvestata kaevandamise lubamisel siiski piisavalt inimeste tervise ja heaolu ning keskkonnakaitseliste vajadustega. Kaevanduste rajamine toimub üksikotsuste kaudu, kaalumata seda, kas tegu on selle maavara kaevandamiseks just kõige õigema ja parema kohaga. Seetõttu on kaevanduste planeerimine läbipaistmatu ja avalikkuse jaoks suletud protsess ning hindamata jäävad kaevandamise kumulatiivsed mõjud.

KÕK on võtnud eesmärgiks olukorda muuta. Tegutseme õigusnormide ning nende rakenduspraktika muutmisega eesmärgil, et:

1)     uute kaevanduste planeerimine toimuks läbipaistvalt ning avatult ja selle käigus arvestataks nende kogumõju;

2)     kaevandamislubades määratavad keskkonnanõuded oleksid piisavad keskkonna, inimeste tervise ja heaolu kaitseks;

3)     maapõueseaduses keelaks kaevandamise, kui sellega kaasneb üleliigne keskkonnamõju.

KÕKi maapõue-valdkonna tegevused said alguse juba 2009. aastal läbi õigusabijuhtumite. 2010. aastal avalikustasime esimese põhjaliku analüüsi kaevanduste rajamise korralduse ja selle puudujääkide kohta. Puudujääke kaevandamisega seotud otsuste tegemise praktikas on näitlikustanud ka mitmed meie käsitletud juhtumid, sh Esivere dolokivikarjääri ja Ess-soo juhtumid. Probleemide lahendamiseks oleme aktiivselt osalenud 2014. a kevadel avalikustatud maapõueseaduse koostamisel.

Aastatel 2014-2016 olid meie maapõue teemalised tegevused rahastatud projektist „Ühiskonna kaasatus looduslike maavarade kaevandamise otsustesse”, mida viisime ellu koos Eestimaa Looduse Fondi ja Eesti Maavarade Ühinguga. Projektis pakkusime kohalikele elanikele ja kogukondadele tasuta õigusabi kaevandamist puudutavates küsimustes ja juhtumites.

2014. a detsembris avalikustasime kaks Vabaühenduste Fondi projekti käigus koostatud analüüsi - kaevandamislubade tingimuste ja nende piisavuse (lisa 1) ning maavarade kasutuse ruumilise planeerimise võimaluste (lisa 1 ja lisa 2) kohta.

2016. a alguses analüüsisime, kuivõrd on uute maakonnaplaneeringute koostamisel püütud suunata maavarade kasutust. Sellest annavad aimu ülevaade maapõue kasutamise kajastamisest uutes, koostamisel olevates maakonnaplaneeringutes ja ülevaade tabeli kujul.

Huvikaitse

Selleks, et lahendada praktikas kaevanduste planeerimise ja kaevandamislubade andmisega esinevaid probleeme, oleme teinud ettepanekuid nii maapõueseaduse kui planeerimisseaduse uutele eelnõudele. Mõlemad eelnõud on nüüdseks vastu võetud.

Maapõueseadus

KÕKi ettepanek seoses Riigikogu menetluses oleva maapõueseaduse eelnõuga (213 SE) (aprill 2016) 

KÕKi seisukohad maapõueseaduse eelnõule täiendatud versioonile (juuli 2015)

KÕKi seisukohad maapõueseaduse uuendatud eelnõule (september 2014)

KÕKi, EMÜ ja EKO ühisseisukohad maapõueseaduse eelnõule (aprill 2014)

Planeerimisseadus

KÕKi seisukohad planeerimisseaduse eelnõule (veebruar 2014)

KÕKi seisukohad planeerimisseaduse eelnõule (august 2013)

KÕKi seisukohad planeerimisseaduse eelnõule (sept 2012)

Lisaks oleme kommenteerinud Eesti kõige olulisema ja suurimate mõjudega maavara – põlevkivi – kaevandamise ja kasutamise arengukava:

KÕKi ja teiste keskkonnaühenduste seisukohad Riigikogus menetletavale põlevkivi arengukava eelnõule (veebruar 2016)

KÕKi seisukohad põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2020 eelnõule ning arengukava keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandele (november 2014)

KÕKi seisukohad põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2020 keskkonnamõju strateegilise hindamise programmile (jaanuar 2014)

Lisaks oleme ka fookusesse võtnud ja asunud avaldama arvamust hetkel arutelufaasis olevale maapõuepoliitika põhialused aastani 2050 eelnõule ja koostöös teiste keskkonnaorganisatisoonidega oleme 2017. a. koostamas maapõueteemalisi projektitaotlusi. 

Juhtumid

Olulisimad juhtumid selles valdkonnas on olnud:
  • Tatramäe II, Marinova ja Arussaare dolokivikarjäärid - Marinova karjääride juhtumis aitasid KÕKi juristid kohalikel elanikel näiteks pöörata Keskkonnaameti tähelepanu mõjudele, millega pidanuks arvestama dolokivikarjääri laiendamisel. Tatramäe II karjääri puhul vaidlustas kohalik ühing KÕKi abiga kaevandamisloa, mille andmisel ei arvestanud Keskkonnaamet meie hinnangul piisavalt kohalike inimeste heaoluga
  • Kodasoo raba – Rummu järve külade seltsi esindamine Kodasoo raba kuivendamiseks väljastatud vee erikasutusloa vaidlustamisel
  • Esivere dolokivikarjäär
  • Larvi turbakaevandus
  • Ess-soo kohaliku kaitseala 
  • Ehitusmaavarade arengukava

Uudised ja meedia (alates 2014)Uuendatud 28.06.2017