Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Suurobjektid

Suurobjektidel (nt maanteedel, raudteedel, sadamatel, kemikaaliterminalidel, motoradadel, prügilatel) on ümbritsevale keskkonnale oluline mõju nt müra, õhusaaste, õnnetusriskide jms näol. Mõjude vähendamiseks on oluline rajada need asukohta, kus mõju keskkonnale oleks kõige väiksem. Võimalikult hea asukoha saab suurobjektidele valida vaid juhul, kui kaalutakse alternatiivseid asukohti suuremal territooriumil.

Seepärast näebki planeerimisseadus ette, et suurobjektide puhul tuleb enne ehituslike üksikasjade otsustamist läbi viia nende asukohavalik. 2015. a jõustunud planeerimisseaduse uue versiooni kohaselt tuleb  selliste objektide puhul, mille asukoha valiku või toimimise vastu on suur riiklik või rahvusvaheline huvi, läbi viia riigi eriplaneering. 2018. a seisuga on riigi eriplaneering algatatud näiteks kaitseväe keskpolügooni ümberehitamiseks ning puidu rafineerimistehase rajamiseks, samas peaks tulevikus seda kasutama ka uute raudteede, maanteede, kõrgepingeliinide jms planeerimiseks. 

Lisaks sellele on teatud objektide puhul ette nähtud neile alternatiivsete asukohtade kaalumine kohaliku omavalitsuse tasandil (vastav loetelu on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusegamille kohaselt tuleb selliselt ümber käia nt suuremate jäätmepõletustehaste või prügilate, samuti tuuleparkide ja sadamate puhul).

KÕKi strateegiline eesmärk suurobjektide valdkonnas on, et iga suurobjekti planeerimine toimub läbipaistvalt ning avatult ja selle käigus arvestatakse rajatava objekti kogumõjuga ning kaalutakse erinevaid lahendusi.

Kuna suurobjektide rajamise nõudeid 2015. a põhjalikult muudeti, on eesmärgi saavutamiseks eelkõige oluline asjakohase praktika kujundamine.

KÕKi suurobjektide valdkonna juht on Siim Vahtrus.


Uuendatud 23.10.2018