Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Müra

Müra võib tunduda inimtegevuse paratamatu kaasnähuna. Tegemist on aga olulise keskkonnast tuleneva terviseriskiga, mis põhjustab mh stressi, veresoonkonna haigusi, unehäireid jms. Müra ei ole ka vältimatu nähtus: oskusliku linnaplaneerimise ja ehituslike võtete abil saab inimesi tõhusalt kaitsta.

Selleks, et müra põhjustajad võtaksid inimeste tervise kaitseks piisavaid meetmeid, peavad vastavad nõuded olema selged ning piisavalt ranged. KÕKi arvates on kehtiva regulatsiooni suurim puudujääk selgusetus, millised müranormid ühes või teises kohas kehtivad. Seetõttu on reeglite rakendamine praktikas probleemne.

KÕKi eesmärgiks on olukorda muuta. Inimeste tervise ja heaolu kaitseks panustame sellesse, et õigusnorme täpsustataks nii, et:

1)     on selgem, milline müranorm millisel alal kehtib;

2)     avalikkusel on võimalik müranormide kehtivusala otsustamisel kaasa rääkida;

3)     müranormide arvsuurused on inimtervise ja heaolu kaitsmiseks piisavad.

Meie eesmärkide täitmine sõltub eelkõige uue atmosfääri kaitset puudutava seaduse normidest ja nende rakendamisest kohalike omavalitsuste ja Terviseameti poolt.

KÕKi jaoks algas lähem kokkupuude mürareeglitega läbi Türi mürajuhtumi, mis näitlikustas elavalt kehtiva õiguse kitsaskohti. 2010. aastal koostasime esimese selleteemalise analüüsi "Müra ja lõhn: praktikas ilmnenud probleemide õiguslik analüüs". 2012. aastal koostasime Akukon OY Eesti filiaali tellimusel analüüsi kehtivate reeglite puudustest, 2013. aastal aga normide parendamise ja kaasajastamise võimaluste analüüsi. Mõlemat analüüsi rahastas Sotsiaalministeerium, analüüside koostamisel tegime koostööd ka Keskkonnaministeeriumiga.

Oma eesmärkide saavutamiseks rääkisime aktiivselt kaasa uue atmosfääriõhu kaitse seaduse koostamisel. Lisaks rääkisime kaasa müra normtasemete määruse muudatuste osas. Nüüdseks vastu võetud müramääruse osas plaanime jätkutegevustega tagada selle määruse parima rakendamise.

Kui ka sinul on kokkupuuteid ja probleeme tervist kahjustava müraga, võta meiega ühendust siim@k6k.ee või 742 4524.

Huvikaitse

Selleks, et muuta müranorme selgemaks ja paremini rakendatavateks, tegime ettepanekuid nii atmosfääriõhu kaitse seaduse, planeerimisseaduse, kui müra normtaseme muudatuste eelnõudele. Kõik eelnõud on nüüdseks ka jõustunud.

Atmosfääriõhu kaitse seadus

KÕKi seisukohad atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõule (august 2014)

Planeerimisseadus

KÕKi koostatud analüüsid ja juhised

Uudised (alates 2014. a)


Uuendatud 28.06.2017